FAQ

Q: Levert BioBrunch ook op zondag?
A: Jazeker, BioBrunch levert 24/7, dus ook op zondag.

Q: Zijn alle producten uit het assortiment biologisch?
A: Wij kopen in bij bedrijven die biologische producten verkopen, dus we gaan er van uit dat dit 100% biologisch is. Wanneer een product (tijdelijk) niet biologisch voorhanden is, dan gaan we voor een geschikt alternatief. Naast het feit dat we met biologische producten werken, letten we ook er op, dat we ‘merk’producten kopen. ‘Huismerk’producten zijn over het algemeen van mindere kwaliteit.

Q: Hoeveel bedraagt het minimale bestelbedrag?
A: Dit is €50,- exclusief btw. Is het bedrag van de bestelling onder de € 50,-, neem dan even contact met ons op.

Q: Zijn de bedragen op de website inclusief of exclusief btw?
A: Omdat BioBrunch zowel aan particulieren als aan bedrijven levert, vermelden we zo veel mogelijk alle bedragen inclusief én exclusief BTW. Daar waar één bedrag wordt vermeld, is dit exclusief BTW. De prijzen op onze Facebookpagina zijn ook exclusief BTW.

Q: Worden er borden en bestek bij mijn bestelling geleverd?
A: Wij serveren standaard geen borden en bestek bij een bestelling. Wel kan er servies gehuurd worden à € 1,- per set van een bord, beker, kom en bestek. Ook is het mogelijk om wegwerpservies en wegwerpbestek van bamboe, rietsuiker of palmblad te kopen. Kijk op de pagina van de tafeldekservice voor de mogelijkheden en de prijzen.

Q: Hoe wordt de bestelling afgeleverd ?
A: Alle bestellingen van BioBrunch worden op de juiste temperatuur op locatie bezorgd of zijn af te halen bij de Botterstraat 18 in Eindhoven.

Q: Wanneer betaal ik mijn bestelling?
A: Ben je een nieuwe klant, dan word je geacht minimaal de helft vooraf te betalen. Terugkerende klanten mogen contant bij levering betalen of betalen het gehele bedrag achteraf (binnen twee weken). Je ontvangt te allen tijden een factuur.

Q: Wanneer wordt mijn sushi-bestelling gemaakt? Is de sushi vers?
A: Sushi wordt altijd op de dag zelf gemaakt. Wil je sushi op zondag, dan kopen we op zaterdag de vis en ‘rollen’ we op zondag.

Q: Hoe lang van te voren moet ik mijn bestelling doorgeven?
A: Zodra je weet wanneer je catering nodig hebt, horen we dit het liefst zo snel mogelijk. Heb je catering op de dag zelf nodig, neem dan telefonisch contact op en wij kijken dan naar de mogelijkheden. Houd er rekening mee, dat catering met sushi minimaal 5 uur bereidingstijd nodig heeft.

Q: Wat betaal ik aan bezorgkosten?
A: Binnen Eindhoven zijn de bezorgkosten €7,50. Buiten Eindhoven zijn de bezorgkosten €0,40 per kilometer, berekend vanaf vertrek tot thuiskomst op het bedrijf (Botterstraat 18) met een minimum van € 7,50. Deze bedragen zijn exclusief BTW.

Algemene Voorwaarden

BioBrunch stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar opdrachtgevers tevreden te stellen, onder meer door de gemaakte afspraken na te komen en een constante en hoge kwaliteit van diensten en producten te leveren.

A. Definities
1. BioBrunch: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, Belinda Blokker, als eenmanszaak handelend onder de naam BioBrunch in Eindhoven, met KvK nummer 17255952.
2. Opdrachtgever: de (rechts)persoon die BioBrunch opdracht geeft om de Opdracht te leveren.
3. Overeenkomst: alle afspraken tussen BioBrunch en Opdrachtgever in verband met de Opdracht, inclusief deze Algemene Voorwaarden.
4. Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst door BioBrunch.
5. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van BioBrunch.
6. Opdracht: de levering aan Opdrachtgever conform de Overeenkomst, zoals het verzorgen van catering, recepties, workshops, evenementen en exploitaties in de ruimste zin van het woord, inclusief de organisatie, de levering van alle benodigde zaken en het ter beschikking stellen van het benodigde personeel en de benodigde locaties en zaken.

B. Offerte/Overeenkomst/Opdrachtbevestiging
1. Een offerte van BioBrunch is vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij BioBrunch anders aangeeft of de offertetermijn heeft verlengd.
2. Elke offerte is onder voorbehoud van nieuwe overeenkomsten tussen BioBrunch en andere opdrachtgevers, waardoor uitvoering van deze offerte naar het oordeel van BioBrunch onmogelijk wordt. BioBrunch is dan niet schadeplichtig.
3. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever, tenzij BioBrunch onmiddellijk schriftelijk de Overeenkomst betwist.
4. BioBrunch bepaalt de wijze van uitvoering van de Overeenkomst en kan daarbij gebruik maken van derden.
5. Bij de opgave van maten, gewichten en dergelijke gegevens in offertes, dient de wederpartij er rekening mee te houden dat zich kleine afwijkingen kunnen voordoen, die de grenzen van de redelijkheid niet te buiten gaan.
C. Prijs/waarborg/betaling/rente/(proces)kosten
1. De prijzen van BioBrunch zijn in Euro’s en exclusief 6% btw (eten) of 21% btw (verhuur/goederen/personeel/alcohol), tenzij anders vermeld.
2. BioBrunch kan vóór de uitvoering van de Opdracht een deel van de prijs (tot 50%) als voorschot factureren ter dekking van inkoopkosten en ter verzekering van eindbetaling.
3. BioBrunch kan Opdrachtgever een waarborgsom vragen voor het inkopen/inhuren van onderdelen van de Opdracht.
4. Opdrachtgever zal een voorschot en een waarborgsom binnen 10 werkdagen na de factuurdatum en uiterlijk 5 werkdagen vóór de uitvoering van de Opdracht betalen.
5. Bedragen vermeld op facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden overgemaakt naar IBAN: NL65 INGB 0004 8936 64 t.n.v. BioBrunch, onder vermelding van het factuurnummer. Indien betaling niet tijdig geschiedt, wordt er eerst een herinnering gestuurd. Wordt deze niet voor de geëiste datum betaald, dan is BioBrunch gerechtigd hierover per direct een vertragingsrente van 12% in rekening te brengen.
6. BioBrunch zal onmiddellijk na de uitvoering van de Opdracht de definitieve prijs van de Opdracht factureren, vastgesteld op basis van nacalculatie. Het betaalde voorschot zal worden verrekend.
7. Opdrachtgever zal de eindfactuur binnen 2 weken na de factuurdatum betalen. De betaalde waarborgsom zal na betaling van de eindfactuur worden gerestitueerd.
8. In geval van niet tijdige betaling van haar facturen kan BioBrunch de uitvoering van de Opdracht opschorten of de Overeenkomst opzeggen.
9. In geval van niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en 1.5% incassorente per (gedeelte van een) maand en 15% incassokosten over het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van € 100,-. verschuldigd aan BioBrunch.
10. In geval van een gerechtelijke (incasso)procedure van BioBrunch tegen Opdrachtgever is Opdrachtgever naast de incassorente en incassokosten de integrale kosten van rechtsbijstand verschuldigd, inclusief buitengerechtelijke kosten, voor zover deze de incassokosten overstijgen. Hiermee stellen partijen het Rapport Voorwerk II terzijde.
11. Klachten over de facturen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend.

D. Verplichtingen Opdrachtgever
1. Door BioBrunch aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, geschikt voor hergebruik, zoals servies, glaswerk, schalen, bestek, stoelen, tafels, linnengoed, muziekinstallatie en andere door opdrachtgever ter beschikking gestelde niet voor consumptie geschikte goederen, blijven eigendom van BioBrunch en worden na de Opdracht aan haar geretourneerd. Partijen regelen samen hoe en wanneer dit gebeurt. Indien dergelijke goederen van BioBrunch achterblijven dient hiervan melding te worden gedaan aan BioBrunch en dienen deze aan BioBrunch geretourneerd te worden.
2. Opdrachtgever zal deze zaken als een goed huisvader beheren.
3. Opdrachtgever zal schade en/of vernielingen door gasten / deelnemers aan door BioBrunch ter beschikking gestelde zaken vergoeden op basis van de eindfactuur.
4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen, goedkeuringen en door haar georganiseerde en bestelde zaken, personen, acts etc.

E. Wijzigingen/annulering Overeenkomst
1. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst na de Opdrachtbevestiging wil wijzigen zal BioBrunch zich inspannen daaraan te voldoen, zonder dit te kunnen garanderen. Artikel C. is van toepassing en reeds aan Opdrachtgever verzonden facturen blijven geldig.
2. Indien de wijziging een beperking van de Overeenkomst inhoudt of als BioBrunch de uitvoering van de Opdracht opschort of de Overeenkomst opzegt, zal Opdrachtgever het volgende percentage van de prijs van de geannuleerde Opdracht plus alle inkoopkosten aan BioBrunch vergoeden ter zake onkosten, schade en gederfde omzet:
a. Binnen 48 uur dagen voor de beoogde datum van de Opdracht: 100%;
b. tussen 7 en 2 dagen voor de beoogde datum van Opdracht: 50%;
Dit bedrag wordt met Opdrachtgever afgerekend in de eindfactuur.

F. Klachten
1. De opdrachtgever dient klachten over de kwaliteit van etenswaren en/of drinkwaren binnen 2 uur na levering aan BioBrunch te melden, opdat BioBrunch de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht eventueel ter plekke te (laten) controleren en indien mogelijk te verhelpen. Voornoemde termijn geldt op het moment dat de diensten tijdens de normale werkuren worden verricht. Indien de diensten buiten de normale werkuren worden verricht dan dient de melding onmiddellijk op de eerste werkdag daarna te geschieden;
2. Eventuele klachten worden door BioBrunch slechts in behandeling genomen, indien opdrachtgever onmiddellijk bij de constatering de gebreken aan BioBrunch doorgeeft en daarna binnen 5 werkdagen BioBrunch schriftelijk daarvan in kennis stelt onder een nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten, alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.

G. Aansprakelijkheid/overmacht
1. BioBrunch is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de opschorting van haar werkzaamheden of de opzegging van de Overeenkomst wegens te late betaling door Opdrachtgever.
2. BioBrunch is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit foutieve inlichtingen van Opdrachtgever omtrent aantallen gasten en andere relevante omstandigheden voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Opdrachtgever zal schade bij gelegenheid van de uitvoering van de Opdracht verhalen op zijn eigen verzekering en vrijwaart BioBrunch voor aanspraken tot schadevergoeding van derden.
4. BioBrunch is vanwege overmacht niet aansprakelijk als zij door omstandigheden of gebeurtenissen buiten haar invloed niet aan de Overeenkomst kan voldoen.
5. Dit kunnen omstandigheden en gebeurtenissen zijn, die in algemene zin de Opdracht onmogelijk maken, zoals rampen, oorlog en staking, of in specifieke zin, zoals extreem weer, brand, energie uitval, ongelukken, etc.
6. Annulering van een levering / activiteit dient altijd schriftelijk te worden bevestigd door BioBrunch.

H. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
2. In afwijking van dan wel aanvulling op de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en BioBrunch, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de kantonrechter te Helmond dan wel de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.

I. Wijziging in deelname aantallen
1. Tot 7 werkdagen voor aanvang van de levering / activiteit kunt u 15% van het overeengekomen aantal deelnemers in de opdrachtbevestiging kosteloos naar beneden bijstellen. Indien het aantal gasten tot 7 werkdagen voor aanvang van de levering/activiteit met meer dan 15% naar beneden wordt bijgesteld is sprake van een gedeeltelijke annulering, waarop artikel 7 van overeenkomstige toepassing is;
2. Bij een vermindering van het aantal gasten binnen 7 werkdagen voor aanvang van de levering dan wel een bijstelling naar beneden van het aantal gasten met een percentage van meer dan 15% is sprake van een gedeeltelijke annulering waarop artikel 7 van overeenkomstige toepassing is;
3. Tot 3 werkdagen voor aanvang van de levering/ activiteit kan een toename plaatsvinden van het aantal deelnemers, waarvoor alsdan een aangepaste overeenkomst van opdracht zal worden gesloten;
4. Indien er bij de uitvoering van de Opdracht meer gasten verschijnen dan vooraf gecalculeerd, kan BioBrunch per extra gast een extra prijs aan Opdrachtgever factureren in de eindfactuur.
5. Bijstelling van het aantal deelnemers dient altijd schriftelijk te worden bevestigd door BioBrunch.

J. Uitvoering
1. De opdrachtgever staat ervoor in dat BioBrunch alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren, onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water, elektriciteit en ruimtes, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;
2. BioBrunch is gerechtigd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is in de offerte en/of opdrachtbevestiging, zonder bericht en zonder toestemming van de opdrachtgever, de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij BioBrunch in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van BioBrunch een goede en efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert;
3. Bij aflevering van voedsel worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode van de VWA Nederland en de HACCP-norm binnen de EEG. Na aflevering van voedsel is de klant zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee.
4. Indien BioBrunch etenswaar en/of dranken, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever, heeft opdrachtgever 2 uur garantie op de kwaliteit van het etenswaar en/of de dranken vanaf het moment van aflevering.
5. BioBrunch is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgevers en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van BioBrunch.
6. Indien deelnemers moeilijkheden veroorzaken of kunnen gaan veroorzaken en/of niet toelaatbaar gedrag uiten, kan BioBrunch besluiten deze van (verdere) deelname te ontzeggen, zonder het verlenen van restitutie.

K. Bezorgkosten
1. Binnen Eindhoven zijn de bezorgkosten € 7,50 ex. (€ 9,08 incl.).
2. Buiten Eindhoven wordt € 0,40 ex. (€ 0,424 incl.) per kilometer berekend, vanaf vertrek tot thuiskomst op het bedrijf (Botterstraat 18) met een minimum van € 7,50 ex. (€ 9,08 incl.).

L. Kenbaarheid BioBrunch
1. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website van BioBrunch: www.biobrunch.nl. BioBrunch heeft het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen en of aan te vullen.